Youtube Facebook Tweeter Linkedin Google+

מפעל לגלידהמפעל
בארה"ב נמצא כרגע מפעל גדול ויחסית חדש לגלידות בהליך של כינוס נכסים. המפעל הנו משוכלל ומודרני ביותר ומצויד במיטב התוצרת העולמית מצ"ב תמונות חלקיות מצ"ב תמונות להתרשמות רשימת מפרטים מלאה תינתן עפ"י דרישה


deutch deutch deutch deutch deutch deutch